Back to top

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และโรงงานผลิตที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมทั้งจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเสริมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด อาทิ แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะกับลักษณะของงาน ตลอดจนการให้บริการเช่าผลิตภัฒฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับงานต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายและครบครันสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม เช่น บ้านอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โชว์รูม ร้านค้าย่อย พิพิธภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โบราณสถาน สวนสาธารณะ สนามกีฬา ถนนสาธารณะ สนามบิน ป้ายโฆษณา เป็นต้น 

ปัจจุบันบริษัท มีบริษัทย่อย 2 บริษัท บริษัทแรกชื่อบริษัท แอล แอนด์ อี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) บริษัทนี้มีโรงงานรวม 3 โรงงาน เป็นผู้ผลิตโคมไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าชนิดต่างๆ ส่วนโรงงานที่้สองชื่อ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำดัด (ซึ่งบริษัทถือหุ้นรวม 99.99%) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ LED บริษัทย่อยทั้งสองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ผ่านบริษัท 

บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า L&E เป็นเครื่องหมายการค้าหลักที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ส่วน LUMAX เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับบางตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่า

ก้าวย่างที่สำคัญของบริษัท

ปี 2536 
เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท และรับโอนธุรกิจจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงเอ็นเตอร์ไพรส์ ขยายธุรกิจจากลูกค้าประเภทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าไปสู่ส่วนงานราชการต่างๆ เป็นตัวแทนจำหน่ายโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ของบริษัทชั้นนำของโลก

ปี 2537 - 2541 
ขยายธุรกิจด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความหลากหลาย และเริ่มขยายของเขตการให้บริการด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเครือข่ายการตลาดให้ครอบคลุมธุรกิจโครงการและธุรกิจขายส่ง

ปี 2542 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและให้บริการแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ที.เอส ทรังค์คิ้ง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ และอุปกรณ์รองรับสายไฟ และเริ่มรุกตลาดต่างประเทศด้วยการเปิดแผนกส่งออก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจส่งออกที่เป็นผลจากค่าเงินบาทอ่อน

ปี 2543-2546 
ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมการขายในโมเดิร์นเทรด (MODERN TRADE) และเพิ่มความหลากหลายของสินค้ากลุ่มโคมไฟ ตกแต่งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ริเริ่มแนวคิดธุรกิจใหม่ด้วยการเปิด "Lighting Application Center" เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าไปชมวิธีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารคสนเทศและรบบโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถบริหารลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปี 2547
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 137.50 ล้านบาท และดำเนินการแปรสภาพบริษํท เป็นมหาชน ตลอดจนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2548
ขยายโรงงานผลิต เพื่อให้สามารถผลิตโคมไฟภายใน และโคมไฟภายนอก ได้หลากหลายยิ่งขึ้น และเป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศเวียดนาม

ปี 2549 
ได้รับสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตตลอดจนลดต้นทุนสินค้า โดยยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี

ปี 2550
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 305.70 ล้านบาท และจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าตลอดจนทดสอบคุณภาพสินค้า ที่จัดส่งให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มี่คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน

ปี 2551
ได้รับ SET AWARDS 2551 ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2552 
จัดตั้ง Lighting Solution Center ขึ้นเป็นโชว์รูมที่ครบครันด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่หลากหลายรองรับ lifestyle ต่างๆ มี Lighting Designer คอยบริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบแสงสว่างรวมทั้งมีห้องจำลองระบบแสงสว่างให้ลูกค้าสัมผัสอย่างใกล้ชิดเพื่อขายช่องทางการตลอดสู่กลุ่มลูกค้ารายย่อยให้มากยิ่งขึ้น

ปี 2553
ได้รับการรองรับตามมาตรฐาน IEC/17025 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับโรงงานผลิต พร้อมกับได้รับรางวัล SET AWARDS 2553 ด้านบรรษัทภิบาลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2554
จัดตั้ง บริษัท L&E Solid State Co., Ltd. ขึ้นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ LED ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหลอด LED ที่ใช้ในอุตสาหกรรมแสงสว่างแห่งแรกของไทย

ปี 2555 - 2556

พัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง LED ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมี Slogan เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์บริษัทฯคือ “ L&E มากกว่า...แสงสว่าง ”

ปี 2557

รุกตลาดคอนซูมเมอร์อย่างจริงจัง โดยทำการโฆษณาหลอดไฟฟ้า LED ในสื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ เป็นครั้งแรก เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 494.2 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 และลดมูลค่าหลักทรัพย์จาก 5 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น ย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทจากตลาด MAI ไปทำการซื้อขายในตลาด SET และเปิด Lighting Solution Center ขึ้นอีก 1 แห่ง บนถนนราชพฤกษ์

ปี 2558

เปิดดำเนินงานโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่ 50 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย คลังสินค้ามีพื้นที่ขนาด 16,000 ตรม. โรงงานประกอบสินค้า มีพื้นที่ขนาด 5,800 ตรม. โรงงานผลิตหลอด และอุปกรณ์ LED รวมโคม LED บางกลุ่มภายใต้ชื่อ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด มีพื้นที่ขนาด 8,500 ตรม. โรงงานผลิตโคมไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าต่างๆ ภายใต้ชื่อ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด มีพื้นที่ขนาด 7,600 ตรม. จัดตั้ง บริษัท L&E Myanmar Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ปี 2559-ปัจจุบัน

จัดตั้งบริษัท Lighting & Equipment (Vietnam) Company Limited. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เมือง Dong Nai ประเทศเวียดนาม เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ไปขายในประเทศเวียดนาม ผลิตโคมไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อขายในประเทศเวียดนาม รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้บางส่วนมาขายให้บริษัทแม่ในประเทศไทย โรงงานผลิตสินค้าของบริษัทภายใต้ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (LEM) ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และบริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด (LES) ทั้ง 3 โรงงานนี้ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 
มอก.14001-2559 (ISO 14001 : 2015)