Back to top
เยี่ยมชมกระบวนการผลิตโคมไฟ LED
Date: 21/08/18
News
& Event

L&E นำโดย 
- คุณปกรณ์ บริมาสพร (ประธานกรรมการบริหาร) 
- คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน (กรรมการบริหาร) 
- คุณพงศกร อู่วุฒิพงษ์ (ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED) 
- คุณอรลักษณ์ บริมาสพร (หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง) 
.
ได้ให้การต้อนรับ 
- นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ( รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ) 
- นายชัยพร มานะกิจจงกล ( นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) 
- นายสมบูรณ์ หอตระกูล ( ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ) 
- นายสมชาย จักร์กรีนทร์ ( รองผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ) 
.
ในโอกาสมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโคมไฟ LED และร่วมกันหารือเพื่อพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ณ โรงงาน L&E นพวงษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างครบวงจรและได้รับกสรรับรองมาตราฐาน ISO9001 และ ISO14001 L&E ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย การนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต และ ระบบ Automation เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกำลังผลิต ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ในต้นทึนที่ต่ำลง รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากกระบวนด้านการผลิต แล้วบริษัทยังมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฎิบัติการทดสอบ ทีได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO/IEC 17025 มีผลงานวิจัยที่ได้ร่วมพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขออนุโมทนาบุญ
Date: 21/08/18
News
& Event

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขออนุโมทนาบุญ 
LIGHTING & EQUIPMENT Public Company Limited.(L&E) ที่ได้บริจาคหลอดไฟฟ้าชนิด LED ให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 1,000 หลอด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เพื่อใช้ในศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ 3) และศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ 4) 

ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดีที่ท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมา จงดลบันดาลให้ท่านประสบความสุขความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป 

CR.https://www.facebook.com/ybatpage
 

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
Date: 06/07/18
News
& Event

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมิณผล และทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และเข้าร่วมโครงการ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1 เพื่อขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ต่อไป

L&E ร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม
Date: 27/06/18
News
& Event

L&E ร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมฯ และ ได้พิจารณาองค์กรที่มีศักยภาพในการต่อยอดความเป็นองค์กรนวัตกรรมและการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรนวัตกรรมได้ L&E หนึ่งในบริษัทจดทะเบียน ที่ผู้บริหารระดับสูงทุกๆคนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในองค์กรที่จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่า ให้กับองค์กรได้ จึงเข้าร่วมเป็นบริษัทฯนำร่องสำหรับการประเมินความสามารถทางนวัตกรรม อันจะช่วยสร้างและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในด้านระบบการจัดการนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศและในระดับอาเซียนในครั้งนี้